هیات مدیره

اسامی هیات مدیره و مدیر عامل

1- محمود قیومی لولاچیان رئیس هیأت مدیره
2- محسن رفیق دوست نایب رئیس هیأت مدیره
3- محمدحسین رضائی عضو هیأت مدیره و خزانه دار
4- سید احمد زرهانی عضو هیأت مدیره و مدیر عامل
5- محسن قرائتی عضو هیأت مدیره
6- مجید شایسته عضو هیأت مدیره
7- سید ضیاءالدین حزنی عضو هیأت مدیره
8- سعید ستاری عضو علی البدل هیأت مدیره
9- علی اکبر اینانلوفر عضو علی البدل هیأت مدیره
10- سید محمدعلی امین جواهری بازرس اصلی
11- مجتبی عراقچی بازرس علی البدل