آشنایی با مجمع

آشنایی با مجمع خیرین مسجدساز

با توجه به اینکه ما هر چه داریم از مکتب و دین است که از طریق مساجد به ما رسیده است لیکن متاسفانه امروز هزاران منطقه، شهر و روستای پر جمعیت بدون مسجد وجود دارد و تلاش های فراوان انجام شده در طول این سالیان نیز این مشکل را حل نکرده است. به همین دلیل بر این شدیم تا با همیاری یکدیگر، خیرین مسجدساز را شناسایی و اقداماتی در این زمینه انجام دهیم. انشا الله.

مراحل شکل گیری

بنا به توصیه ها وپیامهای مقام معظم رهبری دراجلاسهای نوزدهم وبیستم نمازکشوردرخصوص اهتمام جدی به امرمسجد سازی، جلسه ای به دعوت حجت اسلام والمسلمین محسن قرائتی درتاریخ دوازدهم دی ماه نود و مصادف با ولادت با سعادت هفتمین اخترتابناک امامت وولایت حضرت موسی ابن جعفر(علیه السلام) با حضورجمعی ازشخصیتهای کشوری ولشکری، فرهنگی وخیرین به عنوان هیأت موسس وامناء درمحل ستاد اقامه نمازتشکیل گردید ودرهمین جلسه مجمع خیرین مسجد سازکشورتاسیس گردید.
درادامه جلسه نیزتوسط هیأت امناء، هیأت مدیره مجمع ومدیرعامل انتخاب گردیدند و وظیفه تنظیم اساسنامه مجمع وثبت آن در وزارت کشوررا برعهده گرفتند ومصوب گردید این مجمع بصورت نهادی مردمی، غیر دولتی غیرسیاسی وغیرانتفاعی فعالیت نماید.

بیانیه مأموریت مجمع

مجمع خیرین مسجد سازکشوربا توکل به فضل الهی ماموریت خود را درساخت مساجد دراقصی نقاط کشور با تکیه برکمک ها و مشارکت های مردمی، دانش فنی و بهره گیری ازمنابع انسانی خلاق قرارداده تا با این اقدام، ایفاگر رسالت عظیم متعهدانه خود در راستای ایجاد این مراکزعبادی و فرهنگی باشد.
این مجمع پشتکار، صداقت و تقویت این مراکزعبادی را بعنوان اصول ارزشی خود انتخاب و درمسیر تحقق آن تمام توان خود رابه کارمی گیرد.

اهداف (مطابق بند۹اساسنامه)

الف ـ کلیات
تحقق بخشیدن به پیام های مقام معظم رهبری در اجلاس های سراسری نمازدر راستای ساخت مسجد وهچنین نیاز مبرم کشور به مکان های مذهبی خصوصـا مسجد جهت ترویج و توسعه فرهنگ اسلامیٍ.
ب ـروش اجرای هدف
۱ـ اجرا وساخت مساجد با کمک خیرین داخل وخارج کشور
۲ـ ایجاد تفاهم نامه همکاری با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در راستای تحقق اهداف
۳ـ بررسی وآسیب شناسی مشکلات مساجد درکشور و تلاش برای رفع آنها درچارچوب شرح وظایف
۴ـ بسترسازی واقدام های مناسب حمایت، اجتماعی، اقتصادی جهت استمرار، توسعه و نگهداری مساجد درچارچوب سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

راهبردهای اساسی
۱- زمینه سازی جهت ایجاد ارتباط با نهادها، دستگاه ها وشخصیتهای ذیربط درزمینه اهداف مجمع
۲- کمک درجذب وهدایت کمک های نقدی وجنسی مردم درساخت مسجد ازداخل وخارج کشور
۳- ایجاد شعب ونمایندگی درمراکزاستانها و شهرستانها وخارج ازکشور
۴- ساخت مساجد ساده وکم هزینه درتمام نقاط کشور

برنامه های کوتاه مدت عملیاتی
هرنوع فعالیت تبلیغاتی وانتشاراتی درجهت اطلاع رسانی در زمینه تشویق مردم به همکاری وجذب منابع
ـ ایجاد مساجد پیش ساخته با توجه به قیمت وسرعت اجرای آن
تاکید بر ارزش ها و تلاش برای بسترسازی کمک های مستمر و پایدار منابع مالی

منابع مالی
منابع مالی مجمع به شرح ذیل می باشد:
الف)هدیه، اعانه وهبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی وغیردولتی
ب) وقف ، حبس، ثلث و وجوهات شرعیه(با کسب اجازه) و وصایا
ج) وجوه حاصل ازفعالیت های انجام شده درچارجوب موضوع فعالیت اهداف واساسنامه مجمع

ارکان مجمع

۱ـ مجمع عمومی هیأت امناء
۲ـ هیأت مدیره
۳ـ مدیرعامل
۴ـ بازرسی
ـ مجمع عمومی متشکل ازکلیه اعضای هیأت امناء می باشد وعالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
ـ هیأت مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف واختیارات آن درچارچوب اساسنامه می باشد
مجمع دارای هیأت مدیره ای مرکب ازهفت نفرعضو اصلی ودو نفرعضو علی البدل خواهد بود که برای مدت دوسال انتخاب می شود. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.